Основи на Юмейхо – част 1

ОСНОВИ НА ЮМЕЙХО – МЕТОД НА ИЗТОЧЕН СПЕЦИАЛЕН БОЖЕСТВЕН МАСАЖ НА МАСАИУКИ САЙОНДЖИ

Майстор Сайонджи – основател на Юмейхо

Д-р Никола Донев

Ниеще изложим основни положения в масажната тех­ника на японския учен и терапевт Масаиуки Сайонджи, върху които е изградена неговата оригинална система, оп­ределена като ХЪЛБОЧНО-ИЗПРАВЯЩА, ПРИТИСКАЩО-МЕСЕЩА ТЕРАПИЯ. Всъщност да се говори за маса­жа като за оригинален метод е твърде рисковано. Това е един начин на механическо въздействие върху тялото, ръч­но, който е познат от векове. Но все пак, поради това, че пътищата да се достигнат телесните структури са многоб­ройни и поради това, че тяхното съчетаване увеличава още повече разликите, могат да се очертаят личните приноси на отделните автори. Тези, които познават книгата на Масаиуки Сайонджи, които са виждали демонстрациите на неговия метод или сами са го изпитали, ще се съгласят, че съществуват типични особености, които правят Божестве­ния масаж – другото име на метода – вносител на новос­ти, на такива положения и начини в цялата система, които ни дават право да го определим като оригинален. С насто­ящото изложение се цели да се изтъкнат няколко основи, върху които той е изграден, и да може този оригинален метод винаги да защищава високите си качества и маса­жистите да му отдават своите предпочитания.

Методът е наречен ИУМЕИХО ТЕРАПИЯ, което оз­начава метод за увеличаване на жизнените сили на ор­ганизма. Кое е най-главното, с което си служи лечителят коректор и ваятел на човешкото тяло? В основата на тази терапия стоят грижите за нормализиране тазобедрените стави и гръбначния стълб. Анатомичният лумбален учас­тък, наречен талия, е главната ос, стожерът, който поддър­жа необходимото равновесие на тялото спрямо земната гравитация. Да се надяваме, че следващите отговори ще ни приближат до смисъла и съдържанието на системата Иумейхо терапия.

1.  Методът разкрива ролята на гравитацията в симет­рията на човешкото тяло. Човешкият скелет и неговата структура са основно изучени и познати. М. Сайонджи обръща внимание на една подробност: невероятно широ­кото разпространение на разместване на костите в тазо­бедрените стави и гръбнака при голям брой хора.  И свързани с това заболявания на вътрешните органи. При свързване на елементите на скелета в стави е необходи­мо тяхното точно съчетаване: дори частица от милиметъра да бъде извън определеното място и ъгъл създава навяхване, изкълчване и Други смущения, които пораж­дат болката и потискат функциите. Тези изкълчвания имат начало от раждането при преминаването на бебето през твърдия и неправилно извит канал, от вредни профе­сионални условия, от катастрофи в бита и някои екстрем­ни обстоятелства. От тук започва нуждата да се намести изкълченото.

2.  Можем да кажем, че методът не разкрива нищо ново като засяга ролята на мускулатурата при изправяне на те­зи изкълчвания. Нормално е, при спокойно състояние на човешкото тяло, когато то лежи, когато е най-малко под въздействието на земното притегляне,  мускулатурата да бъде отпусната, с такава дължина, че да не изменя симет­рията на костите, за които тя е захваната непосредствено или чрез лигаменти.  Обаче, ако съществуват дразнения върху мускулните групи, ако има някакво неравномерно натоварване поради изместване на костите, ако спрямо земното притегляне те са насочени в неестествено направ­ление, ако има възбуждания, които изискват удължаване на тези мускули – тогава спонтанно се получава контракция, свиване, съкращаване. Но при създадените патологич­ни условия наместването не може да се осъществи – полу­чава се трайно свиване, болка, подбуждане на нервни нап­режения и т.н. И може да се каже, че при някои условия с фрактури и тежки размествания, силата на човешката ръка не може да ги намести и се налага тяхното пълно отпуска­не да се постигне с медикаменти /пълна упойка, кураре и др./ Обаче М.Сайонджи си служи с масажиране на мускулатурата до пълното й отпускане, а след това, чрез опъване, извиване и други методи на притискане крайни­кът бива наместен. Външното впечатление е недостатъч­но, за да разкрие детайлите на един успех! Всъщност авто­рът изгражда една методична последователност, една сис­тема от отделни манипулации, които водят до крайната цел: наместване на тазобедрените кости, на гръбначните прешлени, на ключиците, на коленната става, ставите на пръстите и т.н.